Ilgalaikė (trumpalaikė) institucinė socialinė globa

Asmenys Paupio globos namuose gali būti apgyvendinami savivaldybių sprendimu (kai paslaugas organizuoja savivaldybė) arba socialinės globos įstaigos ir paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) tarpusavio susitarimu.

1.Asmens priėmimas, kai apgyvendinimas organizuojamas per savivaldybę:

Pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo organizatoriai yra savivaldybės, todėl dėl socialinių paslaugų skyrimo, pats asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos soc. paslaugų centą/savivaldybės/seniūnijos socialinių paslaugų skyrių/socialinės paramos skyrių, kur užpildo prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) bei pateikia šiuos dokumentus:

  • Laisvos formos prašymą, kuriame asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas) nurodo socialinės globos įstaigos pavadinimą, kurioje pageidauja gauti paslaugas.
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams) ir jo kopiją;
  • Socialinį statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko pažymėjimą ar kt.);
  • Neįgaliojo pažymėjimą (darbingumo lygio nustatymo pažymą) ar specialiojo poreikio nustatymo pažymas;
  • medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame nurodyta informacija apie asmeniui paskirtus medikamentus ir jų vartojimą bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis. Į socialinės globos įstaigą nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ligomis arba jiems diagnozuota ūmi psichozė;

Tuomet konkrečios savivaldybės socialinių paslaugų centro ar iškart savivaldybės socialiniai darbuotojai suruošia asmens, pageidaujančio gauti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas dokumentus ir juos perduoda savivaldybės socialinės paramos skyriui, kuris per mėnesį laiko priima sprendimą dėl asmens siuntimo į globos namus/finansavimo skyrimo (neskyrimo). Globos namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, yra parenkami pagal galimybes atsižvelgiant į asmens pageidavimą.

Savivaldybės priėmusios sprendimą, kad asmeniui bus teikiamos ilgalaikės  (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos ir teikiamas finansavimas, prieš apgyvendinant asmenį globos namuose, jam išrašo siuntimą į globos namus. Siuntimą išrašo savivaldybė, priėmusi sprendimą dėl socialinės globos skyrimo ir finansavimo. Siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo įteikimo asmeniui dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo  raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi globos namuose. Jeigu asmuo neapsigyvena globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.

Kai ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa teikiama ir finansuojama pagal sutartį, sudarytą paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens), savivaldybės ir globos namų, asmens mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą:

  • mokėjimo dydis už ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą neturi viršyti 80 proc. asmens pajamų, jei asmens turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą;
  • jeigu turto vertė didesnė už jo savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę globą dydis padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą. Mokėjimo dydį apskaičiuoja savivaldybė. (Trumpalaikėms soc. globos sutartims šis punktas netaikomas).
  • Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 proc.) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti.
  • Visa likusi dalis, kurios dar trūksta iki globos įstaigos nustatytos kainos – finansuoja savivaldybė, kuri parengė asmeniui sutartį.

2. Priėmimas, asmens ir įstaigos tarpusavio susitarimu:

Asmuo, ar jo globėjas, tiesiogiai kreipiasi į konkrečios įstaigos (VšĮ Sveikatos metai ir VŠĮ Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centras) soc. globos skyrių kuriuose nori gauti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas. Įstaigai pristato reikiamus dokumentus – galiojantis asmens dokumentas, medicininiai išrašai apie ligas ir vaistus, asmeniui pateikiami rekvizitai ir informacija dėl mokėjimo atlikimo už soc. globos paslaugas (visą globos kainą sumoka pats asmuo arba jo globėjas) . Jeigu asmuo neveiksnus, jam paskirtas globėjas arba jis yra įgaliojęs kitą asmenį tvarkyti jo dokumentus, tuomet reikia pateikti: globėjo ar įgalioto asmens paso kopiją ir teismo nutartį ar įgaliojimo kopiją.

Turite klausimų?
Susisiekite!

+370 349 77050
+370 611 67942